บุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรภายในวิทยาลัย

รายการ ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ทั่วไป รว
จำนวน 30 15 5 2 26 79

*ข้าราชการ แบ่งออกเป็น   1.ผู้บริหาร  4 คน   2.ข้าราชการครู 24 คน  3.ข้าราชการพลเรือน 2 คน
*พนักงานราชการ แบ่งออกเป็น 1.พนักงานราชการที่ทำหน้าที่สอน 4 คน  2.พนักงานราชการเจ้าหน้าที่ 1 คน

ข้าราชการ

 1.  นายบุญปลูก  บุญอาจ ผู้อำนวยการ
 2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  แขดอน รองผู้อำนวยการ
 3. นายโอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการ
 4. นายเนาว์  สอนไว รองผู้อำนวยการ
 5. นายชาญชัย  ศรีเจริญ
 6. นางพรพรรณ กลิ่นหอม
 7. นายวิชัย เกตุถาวร
 8. นางทัศนีย์  สยนานนท์
 9. นายสุรชัย  โค้วสุวรรณ
 10. นางสาวบัวคำ คงสะโต
 11. นางสาวกฤษณา   บุญศิริ
 12. นายอำนาจ  รัตนดอนดี
 13. นานบุญผ่อง  รอดรังนก
 14. นายอนุกูล  ชังชั่ว
 15. นายเสถียร  ยิ่งดำนุ่น
 16. นางสุภัทรา  แก้วเจริญ
 17. นางเฉลี่ย  เจริญคง
 18. นายสุปรัชญา  ประดา
 19. นายพรโรจน์  เจษฎาบัณฑิต
 20. นายสุรสิทธิ์  สดีวงศ์
 21. นายโอภาส  แสงอำนาจเจริญ
 22. นายวสันต์  จตุรทิศ
 23. นายอนุชิต  เอกลัคนารัตน์
 24. นายมงคล  แก้วเจริญ
 25. นางเรือรุ่งแข็งแรง
 26. นายนพวงศ์  เพชรสุวรรณ
 27. นายศมรัตน์  บุญยศ
 28. นางชวนพิศ  ชวนประสงค์
 29. นางสาวอารมณ์  ศรีอ่อน เจ้าพนักงาน กพ.
 30. นางสาวฉัตรชนก  ณ น่าน เจ้าพนักงาน กพ.


พนักงานราชการ

 1. นายจะเล   สินหมี่
 2. นางสาวนิภาพรรณ  ต่อสติ
 3. นางสาวณัฐธยาน์  อิราชา
 4. นางกฤษณา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
 5. นายพิสิฐษ์  วิทยา

ครูจ้างสอน

 1. นางดารารัตน์  พูลทอง
 2. นางวราภรณ์   จดจำ

ลูกจ้างประจำ

 1. นายเบ็ญทูล  หลวงนรินทร์
 2. นายมนัส   กล่อมจิตร
 3. นายบุญชู  เกิดเนตร
 4. นายเสน่ห์  ศรีผง
 5. นางอบเชย  หลวงนรินทร์
 6. สิบเอกมงคล  สาหร่าย
 7. นายบุญทัน  จันทร์พิมพ์
 8. นายประสิมธิ์  เขม้นเขตกิจ
 9. นางพวน ศรีหุ่น
 10. นายประจบ  รอบรู้
 11. นายสมชาย  จันทร์ทอง
 12. นางศิริลักษณ์  เจษฎาบัณฑิต
 13. นางสกาวเดือน  ศรีสมุทร
 14. นายสนิท  ส้มมีสี
 15. นางนิทยา   บุญอาจ


 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย