รายชื่อโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนและการจัดสรรโครงการสำหรับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปางขนุน
1,5,6,7,9,11,12,13

โรงเรียนวัดหนองเขนง
1,6,9,10,12,13

โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
1,3,6,7,11,12,13

โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์
1,5,9,10,12,13

โรงเรียนวัดหนองตางู
1,4,8,12,13

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
1,2,7,12,13

โรงเรียนบ้านหินดาด
1,6,9,12,13

โรงเรียนบ้านสวนหลวง
1,7,12,13

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา
1,5,12,13

โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
1,6,9,12,13

โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
1,4,5,7,9,12,13

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
1,5,6,7,9,12,13

โรงเรียนบ้านสระบัว
1,4,5,7,9,12,13

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
1,5,6,7,9,12,13

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
1,5,6,7,912,13

โรงเรียนบ้านมาบแก
1,4,5,7,9,12,13

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
1,4,6,7,9,12,13

โรงเรียนวัดสำโรงชัย
1,4,5,7,9,12,13

โรงเรียนวังกระโดนน้อย
1,4,6,7,9,12,13

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
1,4,5,7,9,12,13

โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง
1,4,6,7,9,12,13

โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
1,4,5,7,9,12,13

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
1,4,5,12,13

โรงเรียนวัดสระแก้ว
1,5,6,7,9,12,13

โรงเรียนเนินมะกอก
1,4,5,7,9,11,12

โรงเรียนบ้านชะลอมแหน
1,4,5,7,9,12,13

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
1,5,6,7,9,12,13

โรงเรียนบ้านมาบแก
1,4,5,7,9,12,13

หมายเหตุ **

1=การปลูกผัก 2=การเลี้ยงสุกร 3=โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 4=โครงการเลี้ยงปลา 5=โครงการไม้ผล 6=ปุ๋ยอินทรีย์ 7=เพาะเห็ด 8=เตาเผ่าถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้ 9=ธนาคารจุลิทรีย์ 10=เตาประหยัดพลังงาน 11=ผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ 12=ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 13=ศูนย์การเรียนรู้/คลีนิคเทคโนโลยี

รายการโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  งานโครงการอาหารกลางวัน

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย