ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวกฤษณา  สุขตระกูล

นางกฤษณา   วงศืแก้วโพธิ์ทอง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ...............................................................................................

  • รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  • พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อmมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำรนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  • ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกาาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แฟ้มภาพ...............................................................................................................................................................


29 กันยายน 2554 มีอะไร?
งานสมโภชศาลเจ้าพ่อลานเบื้อง
งานมุทิตาจิต 2555
ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2556
สงกรานต์2556 

อัพเดต IT.............................................................................................................................................................

โปรแกรมเด็ดๆ..................................................................................................................................................

           

อัพเดตเทรนเทคโนโลยี.......................................................................................................................................


 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย